BATMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI / ASDEP GÖREVLİSİ BAŞVURU DUYURUSUDUR

               Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel
hizmet alımı yoluyla 16 personel çalıştırılacaktır.

                Söz konusu özel hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak olan 16 kişilik Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi (Batman Merkez ve Kozluk (açılması planlanan) Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere istihdam edilebilir) personelinde aranılacak kriterlerden bazıları aşağıda belirtilmiş olup, detaylı bilgi için İl Müdürlüğümüze müracaat edilebilir.
 
                Başvurular 22-31 Mart 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze ŞAHSEN yapılacak olup, son başvuru tarihi uzatılmayacaktır.
 
 
 BAŞVURU ŞARTLARI:
 

 1. Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna  kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan,
 8. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 9. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 10. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
 11. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (Beş) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren 16 personel için yedek liste hazırlanır)
 12. Alımı yapılacak ASDEP personeli;  Batman Merkez ve Kozluk (açılması planlanan) Sosyal Hizmet Merkezlerinde İstihdam edilecektir.
 13. Müracaatlar 22/03/2017 ile 31/03/2017 tarihleri arasında  ZİYA GÖKALP MAH. 80. YIL CAD. NO:20/BATMAN ADRESİNDE BULUNAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

 

İSTENECEK BELGELER:
 
1. Kimlik Fotokopisi
2. Diploma Fotokopisi
3. Fotoğraf ( 3 Adet – 1 Tanesi Baş. Form. yapıştırılacak/2 Adet Kuruma Verilecek )
4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Fotoğraflı)
5. İkametgah Belgesi
6. Sağlık Raporu ( Aile Hekiminden )
7. KPSS Sonuç Belgesi
8. CV (Özgeçmiş)
9. Adli Sicil Belgesi
10. Askerlik Durum Belgesi
 
Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız.
 
NOT : Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.   Evrakların asılları veya aslı gibi onaylı suretleri fotokopileriyle beraber kontrol amaçlı ibraz edilecektir.